Page 10 - The Me Book|我-简体中文版|挪玛斯博士|台湾奇异恩典自闭症教育分享平台
P. 10

美國自閉症覺醒中文資訊網 http://www.autismawakening.org/index.asp
                     台灣奇異恩典自閉症教育分享平台 http://autism-awakening.com/

                             目 录


     前 言 ..................................................................................................................... 2


     目 录 ................................................................................................................... 10


     引 言 ................................................................................................................... 13


     第一篇 基本信息 ............................................................................................... 24


       第 1 章 如何去做 .......................................................................................... 25


       第 2 章 体罚 .................................................................................................. 47


       第 3 章 发展障碍儿童的行为特点 .............................................................. 55


       第 4 章 记录行为 .......................................................................................... 65


     第二篇 为学习做好准备 ................................................................................... 73


       第 5 章 正确的坐姿 ...................................................................................... 75


       第 6 章 引导并维持孩子的注意力 .............................................................. 81


       第 7 章 消除轻微干扰性行为 ...................................................................... 85

     第三篇 模仿、配对和早期语言 ....................................................................... 92


       第 8 章 简单行为的模仿 .............................................................................. 95


       第 9 章配对的视觉学习 .............................................................................. 110


       第 10 章 遵循语言教学 .............................................................................. 125


       第 11 章 言语模仿——对声音和单词的模仿 .......................................... 137


       第 12 章    合适的游戏技巧 ........................................................................ 159


       第 13 章     泛化作用和维持 ...................................................................... 173


     第四篇 基本的自我帮助技能 ......................................................................... 183

       第 14 章     吃饭 .......................................................................................... 185                               10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15